ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

พัฒนานิสิต สู่บัณฑิตอุดมคติไทย

วิสัยทัศน์

ม่งมั่นให้บริหารและพัฒนาศักยภาพนิสิต ด้วยการทำงานอย่างมืออาชีพ

พันธกิจ

เป็นหน่วยงานหลักที่จัดบริการ สวัสดิการ และทุนการศึกษา เพื่อช่วยเหลือให้นิสิตสามารถศึกษาเล่าเรียนได้จนสำเร็จการศึกษา และจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรเพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้นิสิตเป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสานความร่วมมือกับฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ

ภารกิจหลัก

  1. กำหนดนโยบายและแผนงานด้านกิจการนิสิตให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
  2. ให้บริการและจัดสวัสดิการที่จำเป็นพื้นฐานในด้านต่างๆ เพื่อเสริมสร้างนิสิตให้มีความพร้อมในการศึกษาตลอดจนการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและสังคม
  3. ส่งเสริมและบูรณาการกิจกรรม วิจัยและวิชาการเพื่อพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  4. บริหารจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานด้านกิจการนิสิต ตลอดจนติดตามผลการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักฯ
  5. จัดบริการที่พักสำหรับนิสิตปริญญาตรีและนิสิตโครงการแลกเปลี่ยนที่มีปัญหาเรื่องที่พัก
  6. ดำเนินการรับผู้มีความสามารถพิเศษด้านกีฬาและด้านศิลปะให้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งส่งเสริม และดูแลทางด้านผลการเรียนและการพัฒนาทักษะให้มี ความชำนาญมากขึ้น
  7. จัดบริการให้การปรึกษาทางจิตวิทยาและดำเนินการ ในการป้องกัน ส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของนิสิต