ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

การจ้างนิสิตทำงานพิเศษ

การจ้างนิสิตทำงานพิเศษ

“ไม่ว่าใครก็อยากทำงานกับเราอีกทางเลือกหนึ่งของนิสิตที่ต้องการหารายได้พิเศษ”

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความจำเป็นทางด้านทุนทรัพย์ได้ร่วมงานกับทางมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากนิสิตจะได้เพิ่มพูนประสบการณ์และทักษะในการทำงานแล้ว นิสิตยังจะได้รับค่าตอบแทนถึงชั่วโมงละ 100 บาทอีกด้วยโดยมีขอบระยะเวลาการจ้างนิสิตดังนี้

 • ภาคการศึกษาต้น

รอบระยะเวลาในการจ้างนิสิตทำงาน คือ 15 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม ของทุกปี

 • ภาคการศึกษาปลายรอบระยะเวลาในการจ้างนิสิตทำงาน คือ 15 ตุลาคม ถึง 31 กุมภาพันธ์ ของทุกปี

   

 • ภาคฤดูร้อนรอบระยะเวลาในการจ้างนิสิตทำงาน คือ 15 มีนาคม ถึง 15 พฤษภาคม ของทุกปี

  *** สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายกิจการนิสิตของคณะ หรือที่สำนักบริหารงานกิจการนิสิต หมายเลขโทรศัพท์ 0-2218-7052 ต่อ 401,402

  – โดยปกติจะจ่ายค่าตอบแทนให้นิสิตเป็นรายเดือน หรือขึ้นอยู่กับกำหนดการของแต่ละคณะ/หน่วยงาน

  – ลักษณะงานที่มอบหมายให้นิสิตทำจะขึ้นอยู่กับหน่วยงาน/คณะ หรือขึ้นอยู่กับความสามารถของตัวนิสิตเอง