ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ

มหาวิทยาลัยจัดให้มีการบริการออกหนังสือขอลดค่าโดยสารรถไฟ ให้กับนิสิตที่มีอายุไม่เกิน 25 ปี และยังไม่มีรายได้ ซึ่งบริการดังกล่าวแบ่งเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้

  1. ตั๋วเดือน

สำหรับการเดินทางไปกลับเป็นประจำ โดยนิสิตต้องยื่นคำร้องล่วงหน้า 3 วัน พร้อมหลักฐาน ดังนี้

–  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

–  สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต

  1. ตั๋วลดครึ่งราคา

สำหรับนิสิตที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดที่ต้องการกลับบ้านระหว่างปิดภาคการศึกษาปลาย โดยนิสิตจะต้องยื่นคำร้องล่วงหน้า 7 วันพร้อมหลักฐาน ดังนี้

–  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป

–  สำเนาบัตรนิสิต

–  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ปกครองที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัด

–  ค่าสมุดโดยสาร 5 บาท

***สมุดโดยสารนี้ใช้ได้จนจบการศึกษา โดยนิสิตต้องมาขอต่ออายุทุกปี ทั้งนี้หากทำหายจะไม่สามารถขอสมุดใหม่ได้

  1. การขอลดค่าโดยสารเป็นหมู่คณะ

สำหรับกรณีที่ต้องการเดินทางไปศึกษาและดูงานตามหลักสูตร หรือเดินทางไปจัดกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแล้ว

การลดหย่อนค่าโดยสารรถไฟ สามารถทำได้เฉพาะรถไฟชั้น 3 เท่านั้น