ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

การผ่อนผันการเกณฑ์ทหารและการศึกษาวิชาทหาร

การขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

นิสิตชาย(ทุกระดับ) ที่ไม่ได้เรียน ร.ด. หรือเรียน ร.ด. แต่ยังไม่จบปี 3 จะต้องเข้าเกณฑ์ทหารในปีที่อายุครบ 21 ปี (พ.ศ.เกิด + 21) ให้ติดตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัยและดำเนินการยื่นเรื่องส่งเอกสารขอผ่อนผันทหารภายในเดือนกันยายน – พฤศจิกายน ของทุกปี

–  สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (สด.9) จำนวน 2 ฉบับ

–  สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (สด.35) จำนวน 2 ฉบับ (รับได้ที่เขตตั้งแต่ 2 ม.ค. ของปีที่อายุครบ 20 ปี (พ.ศ.เกิด + 20))

–  สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 2 ฉบับ

–  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ

–  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ

–  สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเล่าเรียนภาคการศึกษาปัจจุบัน จำนวน 2 ฉบับ

เพื่อแสดงสถานภาพนิสิต

นิสิตต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องในเอกสารทุกฉบับ พร้อมกรอกข้อมูลลงในใบทะเบียนผู้ขอผ่อนผันฯ และมารับหนังสือรับรองการขอผ่อนผันฯ ในเดือนมีนาคม เพื่อนำไปแสดงต่อหน่วยตรวจเลือกทหารตามกำหนดไว้ในหมายเรียกฯ

หนังสือรับรองการขอผ่อนผันจะมีผลจนสำเร็จการศึกษา ไม่ต้องทำใหม่ทุกปี แต่ต้องรับหมายเรียกทุกปี และแสดงตัวที่หน่วยตรวจเลือกในวัน เวลาที่กำหนดไว้ในหมายเรียก และ ต้องมาดำเนินการตามรอบระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ทั้งนี้นิสิตที่มีข้อสงสัย สามารถสอบถามได้ที่ CU Student Corner ศาลาพระเกี้ยวชั้นล่าง (ตรงข้ามศูนย์หนังสือจุฬาฯ) โทร 0-2218-7077

การศึกษาวิชาทหาร

นิสิตชาย-หญิง ที่ประสงค์สมัครเข้าศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 หรือโอนย้ายสถานศึกษามาศึกษาวิชาทหารต่อ ในชั้นปีที่ 1-5 ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สามารถรับเอกสารการสมัครและเอกสารการรายงานตัวเข้าศึกษาวิชาทหารได้ในวันลงทะเบียนแรกเข้า

สำหรับ นศท.ชาย ชั้นปีที่ 1-3 ที่มีอายุ 20 ปี จะต้องการขอยกเว้นการเกณฑ์ทหาร ให้กรอกรายละเอียดในทะเบียน นศท. และเตรียมเอกสารตังต่อไปนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษาวิชาทหาร จำนวน 6 ฉบับ
  • สำเนาใบสำคัญแบบ สด.9 จำนวน 6 ฉบับ
  • สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร จำนวน 6 ฉบับ

การผ่อนผันการเรียกพลเพื่อฝึกทบทวนวิชาทหารให้แก่นิสิตที่สำเร็จการศึกษาวิชาทหาร

นิสิต (ทั้งป.ตรี-โท-เอก) ที่เรียน ร.ด. ชั้นปีที่ 3-5 จบแล้ว อาจถูกเรียกพลเพื่อฝึกทบทวนวิชาทหาร สามารถใช้สิทธิ์เพื่อขอผ่อนผันการเรียกระดมพลได้ก่อนที่จะถูกเรียกพล โดยใช้เอกสารดังนี้

  • สำเนาใบสำคัญแบบ สด.8 จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต จำนวน 2 ฉบับ
  • สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน จำนวน 2 ฉบับ
  • รูปถ่ายชุดนิสิต หน้าตรง ไม่สวมแว่นตา จำนวน 1 รูป