ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

กิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

กิจการนิสิตได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงกรอบแนวทางการสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานด้านกิจกรรมบัณฑิตศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

 

 


ดาวน์โหลด >>หลักการการเบิกจ่าย แผนการดำเนินงาน และงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษา<<

ดาวน์โหลด >>หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการสนับสนุนกิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษา<<

ดาวน์โหลด >>แบบแผนกิจกรรมบัณฑิตศึกษา<<

ดาวน์โหลด >>แบบฟอร์มจัดทำโครงการกิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษา<<

ดาวน์โหลด >>แบบรายงานผลสรุปการดำเนินงาน<<

ดาวน์โหลด >>สรุปโครงการกิจกรรมระดับบัณฑิตศึกษา<<

ดาวน์โหลด >>เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่างๆของกองทุนเพื่อกิจการนิสิต ปีการศึกษา 2557<<

 

บุคลากรดูแลกิจกรรมนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

นางสาวชัญญนิษฐ์  นีสันเทียะ

โทรศัพท์ 02-218-7052 ต่อ 302

email : jinwala.n@chula.ac.th