ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

แนะแนวการศึกษาต่อ

จัดบริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลทุนการศึกษาต่อ ข้อมูลสถานศึกษาของรัฐบาลและเอกชนทั้งใน และต่างประเทศ ตลอดจนบริการให้การปรึกษาทางด้านการศึกษาต่อเพื่อช่วยให้นิสิตสามารถวางแผนในการศึกษาต่อได้ในอนาคต