ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

โครงการบัตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นอกเหนือจากการจัดให้บริการ ดูแลสุขภาพนิสิต ณ ศูนย์บริการสุขภาพแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่อาคารจามจุรี 9 ชั้น 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังจัดให้มีบริการด้านสุขภาพ เพื่อให้ครอบคลุมความต้องการและความจำเป็นในการรักษาพยาบาล โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายให้กับนิสิตทุกคน ด้วยการเข้าร่วมโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โดยเป็นการ ย้ายสิทธิ์ จากโรงพยาบาลเดิม มาใช้สิทธิ์ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

การลงทะเบียนผู้มีสิทธิในโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

เปิดรับสมัครทุกเดือน โดยกรอกข้อมูลในใบสมัครพร้อมแนบสำเนาประจำตัวบัตรประชาชน สำเนาบัตรประจำตัวนิสิต สำเนาทะเบียนบ้านและต้องลงชื่อในเอกสารให้ความยินยอมการเข้าใช้สิทธิประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ และส่งเอกสารการสมัครได้ที่ ฝ่ายกิจการนิสิตคณะที่นิสิตสังกัด หรือที่จุดบริการนิสิต CU Student Corner ศาลาพระเกี้ยวชั้น 1

คุณสมบัตินิสิตที่จะเข้าร่วมโครงการ

  1. นิสิตทุกระดับการศึกษา
  2. สำหรับบุตรข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถเข้าร่วมโครงการได้เมื่ออายุ 20 ปี
  3. สำหรับนิสิตที่มีสิทธิ์การรักษาตามสิทธิ์ประกันสังคม ต้องรอให้สิทธิ์ประกันสังคมสิ้นสุดก่อน จึงจะสามารถเข้าร่วมโครงการได้ (6 เดือน นับจากวันที่ลาออกจากการทำงาน)

สำหรับนิสิตหอพัก สามารถสมัครได้ที่หอพักนิสิตจุฬาฯ หอพัก U-Center โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  CU Student Corner ศาลาพระเกี้ยวชั้นล่าง (ตรงข้ามศูนย์หนังสือจุฬาฯ) โทร 0-2218-7077

เมื่อนิสิตได้รับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการแล้ว สามารถยื่นบัตรประจำตัวประชาชนและแจ้งขอใช้สิทธิ์ได้ทันที

ทั้งนี้นิสิตสามารถตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมโครงการได้ที่ http://wwwback.nhso.go.th/peoplesearch/ หรือ  CU Student Corner ศาลาพระเกี้ยว ชั้น 1 (ตรงข้ามศูนย์หนังสือจุฬาฯ) โทร 0-2218-7077

สิทธิการรักษาพยาบาลของนิสิต ที่จะได้รับ

  1. การตรวจ การวินิจฉัย การรักษา และการฟื้นฟูสมรรถภาพ
  2. ค่าห้องสามัญ และค่าอาหาร กรณีผู้ป่วยใน
  3. ยาและเวชภัณฑ์ตามกรอบบัญชียาหลักแห่งชาติ
  4. การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการควบคุมโรค

 

download แบบฟอร์มขอย้ายสิทธิ์หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า

ทั้งนี้นิสิตสามารถดูรายละเอียด เกี่ยวกับสิทธิได้ที่ >>เว็บไซด์ สปสช.<<

ดาวน์โหลด >>คู่มือแนะนำโครงการบัตรหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้ากับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์<<