ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

ชมรมสังกัดสโมสรนิสิตจุฬาฯ

ชมรมสังกัดสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แบ่งเป็น 4 ฝ่าย ดังนี้

ฝ่ายวิชาการ ประจำปี 2559

ลำดับ ชมรม ประธานชมรม เบอร์โทรศัพท์ คณะ
1 ชมรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ นางสาวชนิดาภา เหล่าศรีไพบูลย์ 081-4132072 สหเวชศาสตร์
2 ชมรมพุทธศาสตร์และประเพณี นายกฤติน ตั้งชัยสุข 084-6406206 วิศวกรรมศาสตร์
3 ชมรมวรรณศิลป์ นางสาววินิธา โชติธรรมธรา 080-3160289 อักษรศาสตร์
4 ชมรมวาทศิลป์และมนุษย์สัมพันธ์ นางสาวกนกรดา  หวังกลุ่มกลาง 085-8580388 อักษรศาสตร์
5 ชมรมจิตศึกษา นายนัทธพงศ์ ศิลป์วุฒิ 096-8819671 วิศวกรรมศาสตร์
6 ชมรมพัฒนาศักยภาพ นางสาวบัณฑิตา    วงศ์วานิช 091-1694670 อักษรศาสตร์
7 ชมรมศาสนศึกษา นายพรหมมินทร์ กันทาทอง 093-5848815 สัตวแพทยศาสตร์

ฝ่ายพัฒนาสังคมบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2559

ลำดับ ชมรม ประธานชมรม เบอร์โทรศัพท์ คณะ
1 ชมรมค่ายอาสาพัฒนาชาวไทยภูเขา นางสาววัฒนสุดา โคตรเนตร  – รัฐศาสตร์
2 ชมรมค่ายอาสาสมัคร สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายปพน ตรงประกอบ 084-1620711 วิศวกรรมศาสตร์
3 ชมรมจุฬาฯสู่ชุมชน นายณัฐภพ หลักดี 088-1418943 วิศวกรรมศาสตร์
4 ชมรมบริการโลหิตและสังคมสงเคราะห์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ นายนรภัทร ตั้งมหาศุกร์ 097-0489994 วิทยาศาสตร์
5 ชมรมเยาวชนจิตอาสา นายธีริทธิ์ ทันตศุภารักษ์ 086-0789302 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
6 ชมรมโรตาแลคท์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นางสาวพรรษพิรุณ ถิรจิตโต 089-6508299 วิศวกรรมศาสตร์
7 ชมรมอนุรักษ์สภาพแวดล้อม นางสาวกุลณัฐ จิระวงศ์อร่าม 095-8904780 อักษรศาสตร์
8 ชมรมไอเซค นางสาวพีรดา  นาคอาทิตย์ 097-0594459 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
9 ชมรมจักรยาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นายชินภัทร มณีรินทร์ 085-0182771 รัฐศาสตร์

ฝ่ายกีฬาประจำปี 2559

ลำดับ ชมรม ประธานชมรม เบอร์โทรศัพท์ คณะ
1 ชมรมกรีฑา นางสาวสุกัญญา กล้ามาก 090-8870245 ครุศาสตร์
2 ชมรมกีฬาทางน้ำ นายพีระพัฒน์ เลิศสถาพรสุข 086-7608383 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
3 ชมรมคาราเต้-โด นางสาวขวัญดิน ไชยโพธิ์ 080-5935913 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
4 ชมรมดาบไทย นางสาวอารียา กลั่นแก้ว 087-0768080 วิทยาศาสตร์การกีฬา
5 ชมรมเทนนิส นายกฤตยชญ์ พิพัฒน์บรรณกิจ 099-1508282 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
6 ชมรมเทเบิลเทนนิส นายชวิศ อยู่เวียงไชย 080-4543752 เศรษฐศาสตร์
7 ชมรมบริดจ์และหมากกระดาน นายสมพงษ์ โพธิ์ไทร 086-5288101 อักษรศาสตร์
8 ชมรมบาสเกตบอล นายเกียรติภูมิ มณีเนตร 089-3003329 ครุศาสตร์
9 ชมรมเปตอง นางสาวช่อนภา สิทธิ์ธัง 086-3492744 ครุศาสตร์
10 ชมรมกีฬาฟันดาบสากล นางสาวศศิธร เทียบเพีย 086-3144736 วิทยาศาสตร์การกีฬา
11 ชมรมฟุตซอล นายคริษฐ์ โล่ห์ปัญญา 080-0664029 วิทยาศาสตร์การกีฬา
12 ชมรมฟุตบอล นายวีระเทพ ป้อมพันธุ์ 094-5465264 ครุศาสตร์
13 ชมรมมวยสากลสมัครเล่น นายจาตุพล ทองบุญส่ง 083-3155356 ครุศาสตร์
14 ชมรมกีฬายิงปืน นายศุภณัฐ ฉัตรเดชา 098-5415563 อักษรศาสตร์
15 ชมรมรักบี้ฟุตบอล นายธนภณ สุขสงวน 085-1141499 ครุศาสตร์
16 ชมรมเรือใบและเรือพาย นางสาวนฤมล ถินทอง 084-5422839 รัฐศาสตร์
17 ชมรมวอลเลย์บอล นายณัฐวุฒิ รักดี 095-5744143 ครุศาสตร์
18 ชมรมฮอกกี้ นายฉฎาธร จันทร์ประดิษฐ์ 083-8808158 ครุศาสตร์
19 ชมรมแบดมินตัน นางสาวเมธานี พัฒนพิฑูรย์ 080-5351149 พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
20 ชมรมเทควันโด นางสาวธีรารัตน์ เขียวแก้ว 089-7879393 ครุศาสตร์
21 ชมรมซอฟท์บอล นายวชิรวิชญ์ กุลศรีวิวัฒน์ 085-6151930 วิทยาศาสตร์การกีฬา
22 ชมรมกอล์ฟ นายกรินทร์ พงษ์เสถียรศักดิ์ 099-218-9989 วิทยาศาสตร์การกีฬา
23 ชมรมตะกร้อ นายคเชนทร์ สายเสิบ 081-747-7869 ครุศาสตร์
24 ชมรมฟันดาบ นายพชร วุฒิพิศาล 086-314-4735 วิทยาศาสตร์การกีฬา
25 ชมรมยูโด นางสาวจุฑามาศ ยังหัตถี 080-943-6934 วิทยาศาสตร์การกีฬา
26 ชมรมระบำใต้น้ำ นางสาวอิสรีย์ ชินไชยพศิน 080-943-6934 วิทยาศาสตร์การกีฬา

ฝ่ายศิลปวัฒนธรรมประจำปี 2559

ลำดับ ชมรม ประธานชมรม เบอร์โทรศัพท์ คณะ
1 ชมรมดนตรีสากล นายสิทธิเกียรติ ชาวไทย 092-2735441 ครุศาสตร์
2 ชมรมนักร้องประสานเสียง นางสาวจันทกานต์ วังวรรธกะ 084-7209898 นิติศาสตร์
3 ชมรมนาฏศิลป์และการละครไทย นางสาวอารีรัตน์ ครุฑปักษี 082-4197625 ศิลปกรรมศาสตร์
4 ชมรมภาพยนตร์ นายธัญญ์ แววหงษ์ 089-3059737 รัฐศาสตร์
5 ชมรมศิลปวัฒนธรรมปักษ์ใต้ นายธนิสรณ์ พุทธกาล 096-6363576 วิทยาศาสตร์
6 ชมรมศิลปวัฒนธรรมอีสาน นายวิษณุ ดันนอก 094-0162577 รัฐศาสตร์
7 ชมรมศิลปวัฒนธรรมล้านนา นางสาวจุฑามาศ อินปา 094-6345025 ครุศาสตร์
8 ชมรมศิลปะการป้องกันตัวและอาวุธไทย นางสาวจุฑามาศ จุลจันทรังษี 061-7156006 รัฐศาสตร์
9 ชมรมศิลปะป้องกันตัวไอคิโด นางสาวพรรษา ณะบุตรจอม 083-4119494 นิติศาสตร์
10 ชมรมดนตรีไทย นายศิวโรจน์  วงศ์หิรัณย์กุล 085-7587500 ครุศาสตร์
11 ชมรมศิลปะการถ่ายภาพ นายศรัณวัชร นามธง 081-8152385 วิศวกรรมศาสตร์