ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

รู้จักสำนักบริหารกิจการนิสิต

สำนักบริหารงานกิจการนิสิต เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ชั้นที่ 3 ของอาคารจุลจักรพงษ์ รับผิดชอบดำเนินงานส่งเสริมและพัฒนานิสิตให้มีความสมบูรณ์พร้อมทางด้านร่างกายสังคม อารมณ์ จิตใจ และสติปัญญา โดยทำหน้าที่ประสานงานเชิงนโยบายกับคณะต่าง ๆ ในการสนับสนุนงานด้านกิจการนิสิต เพื่อช่วยเหลือสร้างความพร้อมให้แก่นิสิตในการศึกษาเล่าเรียนโดยการจัดให้บริการสวัสดิการต่าง ๆ เพื่อช่วยลดปัญหาอุปสรรคของนิสิตระหว่างการศึกษา เพื่อที่จะได้ใช้เวลาในการศึกษา ฝึกฝนและพัฒนาตนเองได้เต็มความสามารถ ได้แก่ การจัดสวัสดิการทุนการศึกษา บริการหอพัก บริการรักษาพยาบาล บริการให้การปรึกษา บริการจัดหางาน ฯลฯ

นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นิสิตได้มีการฝึกฝนและพัฒนาความสามารถในการทำงาน ภาวะการเป็นผู้นำ การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม ส่งเสริมคุณธรรมและกำกับดูแลความมีระเบียบวินัยของนิสิต เพื่อการอยู่ร่วมกันและทำกิจกรรมร่วมกันอย่างมีความสุขและมีความสามัคคีพร้อมเพรียงกัน

หน่วยงานภายในสำนักงานบริหารกิจการนิสิต

  1. ฝ่ายประสานงานและเครือข่าย
  2. ฝ่ายพัฒนานิสิต
  3. ฝ่ายทุนการศึกษาและพัฒนานิสิต
  4. หน่วยหอพักนิสิต
  5. หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต