ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

ฝ่ายทุนการศึกษาและบริการนิสิต

หน้าที่และความรับผิดชอบ

ให้คำปรึกษาแก่นิสิตซึ่งประสบปัญหาด้านทุนการศึกษา ปัญหาในเรื่องที่พัก และแนะนำแนวทางปฏิบัติในการขอรับทุนการศึกษา การขอรับบริการหอพัก รวมทั้งการขอรับบริการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย

  1. ควบคุมดูแลเรื่องเงินทุนการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยจัดสรรให้นิสิตคณะต่างๆ เงินบริจาคซึ่งผู้มีจิตศรัทธามอบเป็นทุนการศึกษาโดยให้มหาวิทยาลัยจัดการดอกผล ตลอดจนเงินทุนการศึกษาจากผู้บริจาคเป็นรายปี
  2. ดูแลรับผิดชอบการให้บริการอื่น ๆ เช่นการลดค่าโดยสารรถไฟ สำหรับนิสิต กลับไปเยี่ยมภูมิลำเนา เดินทางเป็นหมู่คณะ การลดค่าโดยสารเครื่องบินสำหรับนิสิต และโครงการประกันอุบัติเหตุนิสิต โครงการสวัสดิการเงินยืมชั่วคราว ฯลฯ
  3. รับผิดชอบงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราวในโอกาสต่าง ๆ

Facebook: borikarnnisitchula