ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

ฝ่ายประสานงานและเครือข่ายกิจการนิสิต

หน้าที่และความรับผิดชอบ

รับผิดชอบงานเกี่ยวกับกิจการทั่วไปที่เกี่ยวกับกิจการนิสิต ซึ่งรวมถึงการติดต่อประสานงาน การพัฒนาและการประสานงานเครือข่ายกิจการนิสิต การให้คำไปรึกษา แนะนำ การอำนวยความสะดวกต่างๆ สำหรับเครือข่ายกิจการนิสิต การจัดอบรมสัมมนาโครงการพัฒนากิจกรรมและบุคลิกภาพนิสิต ตลอดจนการรับนักเรียนตามโครงหการผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ด้านศิลปะ และกีฬาฟุตบอล รวมถึงการดูแลพัฒนาความสามารถ การเรียน และสวัสดิการต่างๆ สำหรับนิสิตในโครงการ รวมทั้งการอื่นใดตามที่ได้รับมอบหมาย

ภารกิจ

กลุ่มภารกิจพัฒนาคุณภาพสำนัก

 • บริหารจัดการของสำนัก
 • สารสนเทศและประชาสัมพันธ์งานกิจการนิสิต
 • แผนและงานประกันคุณภาพสำนัก
 • ประสานงานโครงการตามแผนยุทธศาสตร์
 • ที่ประชุมคณะกรรมการกำกับนโยบายกิจการนิสิต
 • บริหารจัดการสถานที่เพื่อบริการและการเรียนรู้ของนิสิต

กลุ่มภารกิจบุคลากรกิจการนิสิต

 • จัดอบรม/สัมมนา บุคลากรสำนักบุคลากรคณะ
 • ผู้บริหารกิจการนิสิต
 • ประสานงานเครือข่ายวิชาชีพกิจการนิสิต

กลุ่มภารกิจโครงการพิเศษ

 • โครงการพัฒนากีฬาชาติ
 • โครงการศิลปะดีเด่น
 • โครงการพัฒนาฟุตบอล