ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

ฝ่ายพัฒนานิสิต

สำนักบริหารงานกิจการนิสิต มีหน้าที่โดยตรงในการให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำแก่นิสิตในการ จัดกิจกรรมต่างๆของนิสิตในมหาวิทยาลัย และดูแลส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมของ สโมสรนิสิตดำเนินการได้ ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ซึ่งการจัดกิจกรรมของนิสิตในมหาวิทยาลัยนั้นได้แบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ

  • กิจกรรมนิสิตระดับมหาวิทยาลัย
  • กิจกรรมนิสิตระดับคณะ

โดยในแต่ละปีการศึกษามีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจ ซึ่งจัดโดยนิสิต อาทิ งานรับน้องก้าวใหม่, งานกีฬาน้องใหม่ ,ค่ายอาสาพัฒนาชนบท, การแข่งขันฟุตบอลประเพณี ทั้งนี้เพื่อการส่งเสริมและเปิดโอกาสให้นิสิตที่มีความ สนใจในด้านต่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง ให้มีความพร้อมทุกๆด้าน

หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1. ให้คำปรึกษาและแนะนำในแนวปฏิบัติแก่สโมสรนิสิต ตลอดจนอำนวยความสะดวกต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้การจัดกิจกรรมนั้นบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
  2. ควบคุมดูแลให้การจัดกิจกรรมของสโมสรนิสิตดำเนินไปในทางที่ถูกที่ควร โดยไม่ขัดต่อกฎหมายบ้านเมือง และระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
  3. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินของสโมสรนิสิต ทั้งที่เป็นส่วนงบประมาณประจำปี งบฉุกเฉิน งบเงินทุนสโมสร ตลอดจนงบสนับสนุนของมหาวิทยาลัย และงบสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสโมสรนิสิตและมหาวิทยาลัย
  4. เป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยกับสโมสรนิสิต และกิจกรรมนิสิตของคณะทุกคณะ และเป็นศูนย์กลางประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยกับคณะกรรมการบัณฑิต
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมของนิสิตกลุ่มต่างๆ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา
  6. ประสานข้อมูลเพื่อของบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิตจากงบประมาณผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัย จากทบวงมหาวิทยาลัย ตลอดจนหน่วยงานอื่นๆ
  7. ดำเนินการเบิกจ่ายเงินโครงการต่างๆ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย และหน่วยงานอื่นๆ
  8. จัดทำฐานข้อมูลกิจกรรมเพื่อการวางแผน สนับสนุน กิจกรรมนิสิต