ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต

Wellness Logo

     หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chula Student Wellness) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับของสำนักบริหารกิจการนิสิต ซึ่งมีการปรับปรุงและพัฒนาเรื่อยมาเพื่อขยายงานและการให้บริการในด้านการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะนิสิตให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น เริ่มต้นจากโครงสร้างเดิม คือ “หน่วยการปรึกษาและพัฒนานิสิต” ต่อมาได้ปรับเป็น “กลุ่มภารกิจพัฒนาสุขภาวะนิสิต” และสุดท้ายจึงได้เปลี่ยนเป็น “หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต” ในปัจจุบัน

พันธกิจ

Wellness Policy

     หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิตก่อตั้งขึ้นตามยุทธศาสตร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อเป็นศูนย์กลางของการให้บริการด้านจิตวิทยาแก่นิสิต และบุคลากรให้มีความสมบูรณ์พร้อมทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา ในรูปแบบที่มีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว ทันต่อยุคสมัย

     หน่วยงานให้บริการครอบคลุมทั้งด้านการส่งเสริม ป้องกัน แก้ไขปัญหา และเยียวยารักษา โดยมีนักจิตวิทยาและจิตแพทย์ที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางด้านจิตวิทยาที่พร้อมจะพูดคุยกับนิสิตผู้มาปรึกษาทุกคน

     นอกจากนี้หน่วยงานยังได้พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการในการจัดกิจกรรมขึ้น จากการศึกษารวบรวมข้อมูลปัญหาของนิสิตที่มาใช้บริการและจากการทำการศึกษางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมศักยภาพและพัฒนานิสิตในมิติต่างๆ ที่มีความหลากหลาย อีกทั้งยังจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมทักษะในการดูแลและพัฒนานิสิตให้กับอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากรด้านกิจการนิสิต เพื่อให้เป็นสื่อกลางในการส่งเสริมและสนับสนุนนิสิตจุฬาฯ ให้มีความสุข สมกับความตั้งใจของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บริการของหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต

 • ให้บริการนิสิตปัจจุบันทุกระดับการศึกษา 
  • บริการการปรึกษาเชิงจิตวิทยา (Counseling Services) โดยจิตแพทย์และนักจิตวิทยาการปรึกษา
  • บริการส่งเสริมสุขภาวะ (Wellness Enhancement Services)
  • บริการแบบทดสอบทางจิตวิทยาสำหรับนิสิต (Psychological Test for Students)
  • เครือข่ายดูแลและพัฒนานิสิต (Student Care and Development Network)

เวลาให้บริการ

 1. เวลาทำการของหน่วยงาน: ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.00 – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ
 2. การปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยนักจิตวิทยา: ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ (นัดหมายล่วงหน้า)
 3. การปรึกษาเชิงจิตวิทยาโดยนักจิตวิทยาสำหรับนิสิตต่างชาติ: ทุกวันพุธ เวลา 8.30 – 17.00 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ (นัดหมายล่วงหน้า)
  Counseling services for foreign students: Wednesdays at 8.30 a.m. – 5 p.m., except public holidays. (Appointments in advance)
 4. บริการตรวจรักษาโดยจิตแพทย์: ทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดี เวลา 13.00 – 15.30 น. ยกเว้นวันหยุดราชการ (นัดหมายล่วงหน้า)

ที่ตั้ง และข้อมูลการติดต่อ

wellness_map

หน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต ห้อง 311 ชั้น 3 อาคารจามจุรี 9 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โทร: 02 218 0540 หรือ 08 5042 2626

Facebookchulastudentwellness

บุคลากรภายในหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต

wellness_P01 อาจารย์นายแพทย์สมรักษ์ ตันติเวชกุล

จิตแพทย์ประจำหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต
และโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

wellness_P02 อาจารย์นายแพทย์ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ๋

จิตแพทย์ประจำหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต
และอาจารย์ประจำภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

wellness_P03 ธารีวรรณ เทียมเมฆ (ปูน)

หัวหน้าหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต
และนักจิตวิทยา

wellness_P04 นพสิทธิ์ สิริจรูญชัย (ฮั้ว)

นักจิตวิทยาประจำหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต

wellness_P05 รัตนกร รัตนชีวร (กร)

นักจิตวิทยาประจำหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต

wellness_P06 เตโช ชัยวุฒิ (เต๊)

นักจิตวิทยาประจำหน่วยส่งเสริมสุขภาวะนิสิต

wellness_P07 สุภาวี พันธุวงศ์ (มะเหมี่ยว)

เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา