ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก

เป็นเงินทุนการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก อาทิ หน่วยงานภาครัฐ / ภาคเอกชน / องค์กรสาธารณะกุศล / ผู้มีจิตศรัทธาบริจาคแจ้งความประสงค์ที่จะมอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมีเกณฑ์เงื่อนไขคุณสมบัติการรับทุนการศึกษาตามที่หน่วยงานผู้มอบทุนได้กำหนดไว้ …ทั้งนี้นิสิตสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ฝ่ายกิจการนิสิตคณะที่นิสิตสังกัด…

หน่วยงานที่จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่มหาวิทยาลัย

สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ทุนชมรมจุฬาพฤทธาจารย์

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช

โครงการทุนกระทรวงมหาดไทย

โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี

มูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์

ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

มูลนิธิ”ร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชน” ในพระบรมราชินูปถัมภ์

ทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์มูลนิธิราชประชาฯในพระบรมราชูปถัมภ์

ทุนการศึกษาสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

มูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมารศีสุขุมพันธุ์ บริพัตร

ทุนนริศรานุวัตติวงศ์

มูลนิธิเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

ทุนสกุลเทพหัสดิน ณ อยุธยา

ทุนพระยาอนุกิจวิทูร

ทุนคุณโชติ – คุณเสนาะจิตร (เทพหัสดิน ณ อยุธยา) สุวรรณโพธิ์ศรี

มูลนิธิหม่อมเจ้าพิจิตรจิราภาเทวกุล

ทุนคุณชนินทร์ – กาญจนารัตน์  ลีวิโรจน์

ทุนธนาคารแห่งประเทศไทย

มูลนิธิจุฬาฯ นครราชสีมา

มูลนิธินิวัตไกรฤกษ์

มูลนิธิทางสู่ฝัน ปั้นคนเก่ง

ทุนการศึกษาเอสโซ่ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี

ทุนบริษัท คาโอ อินดัสเตรียล จำกัด

ทุนเทสโก้โลตัส บูรณาการเรียนรู้และการทำงาน

มูลนิธิกลุ่มอีซูซุ

ทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์

มูลนิธิคุณแม่ จินตนา  ธนาลงกรณ์

มูลนิธิพลังงานไทย

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด

บริษัทซูมิโตโม คอร์เปอร์เรชั่นไทยแลนด์ จำกัด

มูลนิธิธนาคาร  SMBC

ทุนการศึกษาเครือเจริญโภคภัณฑ์

บริษัทกรุงไทยการไฟฟ้าจำกัด

บริษัท สยามกลการ จำกัด

บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จำกัด

บริษัท ไรมอนแลนด์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท ยูนิโคล่ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท น้ำมันปิโตรเลียมไทย จำกัด

บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)

ทุนการศึกษาไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง

มูลนิธิบริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์จำกัด (มหาชน)

ทุนการศึกษาโมเดอร์นฟอร์ม

มูลนิธิ SHINSHO KAI

ทุน MC International Scholarship Program

มูลนิธิอิออนประเทศไทย

มูลนิธิปอเต็กตึ้ง

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อสร้างบัณฑิต

ทุนสำนักงาน กพ.

สภาสังคมสงเคราะห์

มูลนิธิชิน โสภณพนิช

มูลนิธิศรีวิสารวาจา

ทุนวัดคลองเตยนอก

มูลนิธิอื้อจือเหลียง

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ

มูลนิธิโรเกชั่น

มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง

มูลนิธิทิสโก้เพื่อการกุศล

มูลนิธิทาคาฮาชิ

มูลนิธิซีเมนต์ไทย

บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

สมาคมเพื่อนชุมชน

สถาบันการศึกษานานาชาติ

บุคลากรดูแลทุนการศึกษารายปี และอื่น ๆ

นางสาวลัญฉกร  วัชรชัญวรกร

โทรศัพท์ 02-218-7049 ต่อ 406 : 0646515144

email : LUNCHAKORN.S@CHULA.AC.TH