ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

การขอใช้ยานพาหนะกิจกรรมนิสิต

การขอใช้รถมหาวิทยาลัยสำหรับกิจกรรมนิสิต

           มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิตทั้งกิจกรรมระดับสโมสรนิสิตส่วนกลาง สโมสรนิสิตคณะ ชมรม และชุมนุมต่างๆ  โดยได้จัดรถบัสขนาด 43  ที่นั่ง และ 35 ที่นั่ง  เพื่อให้นิสิตใช้เป็นพาหนะเดินทางไปจัดกิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัย  ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด นิสิตสามารถสอบถามรายละเอียดการขอใช้รถบัสเพื่อไปจัดกิจกรรม ได้ที่ ฝ่ายพัฒนานิสิต สำนักบริหารงานกิจการนิสิต อาคารจุลจักรพงษ์  ชั้น 2 หมายเลขโทรศัพท์  0-2218-7052 ต่อ 302

bus

 

ขั้นตอนการขอใช้รถกิจกรรมนิสิต
(เฉพาะจัดรถเพื่อกิจกรรมนิสิตเท่านั้น)

ค่าน้ำมันรถและค่าทางด่วนจะต้องจ่ายตามจำนวนที่ใช้จริง โดยก่อนออกเดินทาง รถจะมีน้ำมันเต็มถัง
**ดังนั้นก่อนกลับเข้าจุฬาฯให้เติมน้ำมันเต็มถังดังเดิม

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ต้องจ่าย โดยยึดตามประกาศจุฬาฯ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ พ.ศ. 2560

 1. ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานขับรถ กรณีนอกเหนือเวลาราชการ และกรณีเดินทางไปต่างจังหวัด
  1. กรณีเดินทางในกรุงเทพ นอกเวลาราชการ
   • โดยยึดตามประกาศจุฬาฯ เรื่อง การกำหนดเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินประเภทต่าง ๆ พ.ศ. 2560
  2. กรณีเดินทางไปต่างจังหวัด
   • กรณีค้างคืน : วันละ 1,700 บาท โดยนับจำนวน 24 ชั่วโมงถือเป็น 1 คืน
   • กรณีไม่ค้างคืน : วันละ 600 บาท โดยนับจำนวน 6 ชั่วโมงขึ้นไป และกรณีที่ระยะทางเกิน 400 กม. จะต้องมีพนักงานขับรถ 2 คน/คัน

ตารางเวลา >>ตารางเวลาการใช้ยานยนต์<<

ดาวน์โหลด >>แบบฟอร์มขอใช้ยานพาหนะ(สำหรับนิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่) (word)<<

หรือ >>แบบฟอร์มขอใช้ยานพาหนะ(สำหรับนิสิต อาจารย์ และเจ้าหน้าที่) (pdf)<<

หรือ >> คำร้องยานพาหนะ (Word) (คำร้องทั่วไปของยานพาหนะ)<<

หรือ >> แบบฟอร์มการขอยกเลิกรถ (Word) (แบบฟอร์มการขอยกเลิกรถ)<<

หรือ >> แบบฟอร์มค่าจ่ายเงินพนักงานขับรถ (Excel) (แบบฟอร์มค่าจ่ายเงินพนักงานขับรถ)<<

บุคลากรดูแลการขอใช้ยานพาหนะกิจกรรมนิสิต

นางสาวชัญญนิษฐ์  นีสันเทียะ

โทรศัพท์ 02-218-7052 ต่อ 302

email : jinwala.n@chula.ac.th