ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

แนะแนวอาชีพ

บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลแหล่งงานและเป็นสื่อกลางในการรับสมัครนิสิตที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา/บัณฑิต ให้แก่หน่วยงานและองค์กรที่ขอความร่วมมือเข้ามายังมหาวิทยาลัย โดยนิสิตสามารถติดต่อสมัครได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา และบริการนิสิต หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ cujob.student.chula.ac.th โดยคลิกที่แนะแนวการศึกษาและอาชีพ

สำหรับนิสิตที่กำลังศึกษาอยู่และประสงค์จะทำงานชั่วคราวกับหน่วยงานต่างๆนั้น นิสิต สามารถลงทะเบียนเพื่อแจ้งความจำนงได้ที่ “งานแนะแนวและจัดหางาน”

นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้นิสิตเพื่อก้าวสู่โลกแห่งการทำงาน โดยให้นิสิตได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลของบริษัทหรือองค์กรต่างๆ โดยจัดกิจกรรมสัปดาห์ CU Job Fair เพื่อให้นิสิตได้พบปะพูด คุยกับหน่วยงานบริษัทโดยตรงโดยจะจัดให้มีขึ้นทุกสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคม เป็นประจำทุกปี