ชั้น 2 อาคาร จุลจักรพงษ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์: 02-218-7052 โทรสาร: 02-218-7053

องค์การบริหารสโมสรนิสิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อบจ.)

OBJ_Logo-300x300องค์การบริหารสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือ “อบจ.” เป็นองค์กรที่มีหน้าที่บริหารการดำเนินกิจกรรมส่วนกลางของมหาวิทยาลัย เช่น งานรับน้องก้าวใหม่, งานลอยกระทงจุฬาฯ, งานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ–ธรรมศาสตร์ เป็นต้น

โดยมีโครงสร้างดำเนินงานประกอบไปด้วย 10 ตำแหน่งหลัก ซึ่งมาจากการเลือกตั้งของนิสิตทั้งมหาวิทยาลัย ได้แก่

  • นายกสโมสรนิสิต
  • อุปนายกคนที่ 1
  • อุปนายกคนที่ 2
  • เลขานุการ
  • เหรัญญิก
  • ประธานนิสิตสัมพันธ์
  • ประธานฝ่ายศิลปะและวัฒนธรรม
  • ประธานฝ่ายวิชาการ
  • ประธานฝ่ายกีฬา
  • ประธานฝ่ายพัฒนาสังคมและบำเพ็ญประโยชน์

รวมถึงผู้แทนนิสิต ซึ่งเป็นหัวหน้าคณะกรรมการนิสิตหรือนายกสโมสรนิสิตคณะต่างๆ ทั้ง 18 คณะ รวมถึงหอพักนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และอบจ.จะมีฝ่ายสนับสนุนอื่นๆ แตกต่างกันไปตามแต่การตกลงกันของคณะกรรมการบริหารแต่ละชุด เช่น ฝ่ายประชาสัมพันธ์, ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น

ช่องทางการติดต่อ อบจ.